0888 014 114Hotline 24/7

info@dongtaysaigon.comGửi thư đến

8:00 - 17:00Thứ 2 - Thứ 7

Hội đồng cổ đông

Công bố thông tin về Hội đồng cổ đông của Đông Tây Sài Gòn

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

2. Thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

3. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019

4. Giay uy quyen_Web

6. Danh sách cổ đông

7. Quy định thể lệ biểu quyết

8. Phiếu biểu quyết

9. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

10. Quy chế bầu cử HĐQT

11. Giấy ủy quyền ứng cử HDQT

13. Đơn đề cử thành viên HĐQT

13. Đơn ứng cử thành viên HDQT

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

16. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

13. Mẫu SYLL ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024